Nhiệm vụ chính của Quỹ Văn hiến

0
1066
Nhiệm vụ chính của Quỹ Văn hiến
Nhiệm vụ chính của Quỹ Văn hiến
Với nguồn vốn từ đóng góp tự nguyện của các sáng lập viên, từ nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và tổ chức các hoạt động khoa học phát triển vốn, Quỹ Văn hiến Việt Nam sẽ định hướng những nhiệm vụ chính sau đây :
         1. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.
         2. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để nghiên cứu, xem xét, tuyển chọn, trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có công lao và đóng góp đặc biệt trong các hoạt động giữ gìn và phát triển văn hiến và con người Việt Nam, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ, giữ gìn sự thống nhất và đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, củng cố các giá trị nhân văn, nhân đạo của con người và xã hội Việt Nam, xây dựng các giá trị, chuẩn mực mới, xây dựng con người Việt Nam tiến bộ, văn minh.
3. Xem xét tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và những hoạt động thực tiễn (trong những điều kiện cụ thể) nhằm thực hiện tốt các mục tiêu giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển trí tuệ và tâm hồn Việt Nam, sự phồn vinh của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Hỗ trợ các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ là người Việt Nam trong học tập, nghiên cứu khoa học, giảng dạy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây